Odoo CMS - a big picture

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM QOGA

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom                             jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§2. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca – Miranda Spółka z o.o. z siedzibą w Turku (62-700) przy ul. Jedwabniczej 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000135145, REGON:311089769, NIP: 668-17-12-330, kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN, tel. 63 280 01 00, fax: 63 280 01 11, e-mail: sklep@qoga.pl, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy)zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.qoga.pl.
3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
10. INDIVIDUAL – wybrane towary z oferty Sprzedawcy, na których dopuszczalne jest umieszczanie, po uzyskaniu akceptacji Sprzedawcy, nadruku według, zdjęcia, indywidualnego wzoru graficznego lub graficzno-słownego zgłoszonego i przesłanego przez Użytkownika.

§3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w § REJESTRACJA W SKLEPIE, w ustępie 4.
3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer, telefon, tablet), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w § REJESTRACJA W SKLEPIE, w ustępie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym ustępie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

§4. REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Użytkownicy mają możliwość:

a. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
b. dokonania rejestracji w Sklepie i uzyskania danych dostępowych Użytkownika (login i hasło) przypisanych do konta.

2. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
b. akceptacji Regulaminu.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
6. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

§5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą. Wszelkie niejasności czy dodatkowe informacje konieczne dla Użytkownika związane z zawieraną umową Sprzedawca wyjaśnia niezwłocznie na podstawie korespondencji wysyłanej do Sprzedawcy pocztą elektroniczną e-mail sklep@qoga.com.
2. Treści zamieszone w Sklepie mają jedynie charakter informacyjny i ewentualne jakiekolwiek zawarte w nich błędy nie mogą być podstawą do roszczeń Nabywców czy Użytkowników wobec Sprzedawcy. Zdjęcia produktów zamieszczone w Sklepie to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu.
3. Cena podana przy produktach jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.
4. Wszelkie informacje o produktach umieszczone w Sklepie w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, ilość stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Faktyczna dostępność produktu może być inna, aniżeli prezentowana w Sklepie i określana jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
5. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
6. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

a. adresu dostawy,
b. sposobu dostawy,
c. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
8. Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie sklepu. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Użytkownika do końca, zostanie automatycznie anulowane.
9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) bądź informuje o odstępstwach na jakich może zrealizować ofertę (co zawsze wymaga dodatkowej akceptacji Użytkownika i przesłania po takiej akceptacji przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
10. W odniesieniu do towarów INDIVIDUAL Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia polegającego na umieszczeniu indywidualnego nadruku, który zostanie wykonany według przesłanego przez Użytkownika wzoru, z tym zastrzeżeniem, że musi on spełniać wymogi określone w Regulaminie, a w szczególności Sprzedawca informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść plików nadsyłanych przez Użytkowników oraz zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia w INDIVIDUAL treści zakazanych:

a. naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
b. naruszających prawa osób trzecich,
c. obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej,
d. treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
e. treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich,
f. treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły,
g. wzorów do których nie maja praw autorskich.

11. Użytkownik po przesłaniu pliku z propozycją wzoru dla INDIVIDUAL, spełniającego wymogi techniczne określone w §7 Regulaminu, otrzyma w ciągu 2 dni roboczych za pośrednictwem e-mail, od Sprzedawcy maksymalnie dwie wizualizacje przedstawiające projekt INDIVIDUAL do akceptacji przez Użytkownika.
12. Czas realizacji towarów wynosi odpowiednio:

a. 7 dni roboczych od momentu przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
b.  14 dni roboczych dla towarów INDIVIDUAL od momentu przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia, po uprzedniej akceptacji przez Użytkownika projektu o którym mowa w ust. 11.

13. Nadruk na gotowym towarze INDIVIDUAL może różnić się od przedstawionego na projekcie. Sprzedawca nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale (powodem mogą być ograniczone możliwości techniczne, różnice w wyglądzie poglądowym, różnice pomiędzy proporcjami, układzie kolorystycznym i rozdzielczością poszczególnych ekranów komputerowych, a także różnice pomiędzy obrazem płaskim, a rzeczywistym). Sprzedawca dochowa jednak należytej staranności, by zrealizowane zamówienia Użytkowników na towary INDIVIDUAL były jak najbardziej zbliżone do zaakceptowanego projektu, o którym mowa powyżej.

W sytuacjach nietypowych gdy pojawią się problemy z określeniem koloru, wykładnikiem przy produkcji będą kolory podstawowe. ​

§ 6. Prawa własności intelektualnej

1. Użytkownik w związku z zamówieniami składanymi w Sklepie oświadcza, że:

a. przysługują mu wszelkie prawa do dysponowania zdjęciami, wzorami graficznymi lub graficzno-słownymi, które przekazał Sprzedawcy w celu realizacji zamówień w Sklepie, w tym na towary INDYWIDUAL lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji,
b. zdjęcia, wzory graficzne i graficzno-słowne przekazane Sprzedawcy w celu ich wykorzystania przy realizacji zamówień na towary INDIVIDUAL nie naruszają praw osób trzecich.

2. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę zdjęć, wzoru graficznego lub graficzno-słownego, przesłanych przez Użytkownika, w celu realizacji jego zamówienia na towary INDIVIDUAL.

§ 7. Wymogi techniczne dla wzorów przeznaczonych do umieszczenia na towarach INDIVIDUAL.

1. Format proponowanych wzorów

- obsługiwane formaty plików z wzorami: zalecanym formatem pliku do druku jest PDF, JPG, TIFF, PNG, AI, EPS

2. Schemat kolorystyczny

a) do druku przeznaczone są wyłącznie pliki z grafikami w trybie kolorystycznym CMYK.

3. Wymagania dot. rozdzielczości plików z wzorami

Przesłane pliki powinny mieć rozdzielczość 300dpi.

Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku kiedy przesłane przez Użytkownika pliki proponowanych wzorów nie nadają się do wykorzystania w towarach INDIVIDUAL, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mail.

§8. ZAPŁATA CENY

1. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępnymi formami płatności pozostaje przelew bankowy realizowany z chwilą złożenia zamówienia lub płatność przy odbiorze. Nabywca przed złożeniem zamówienia wybiera sposób płatności oferowany przez Sprzedawcę.
3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie „Czas i koszty dostawy”. Nabywca przed złożeniem zamówienia wybiera sposób realizacji dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

§9. REALIZACJA ZAMÓWIENIA (DOSTAWA)

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.
2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.
3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422).
3. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
4. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1182) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym Sklep, w tym na przesyłanie Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, GWARANCJA

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące nabytych towarów, działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.
2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą e-mail sklep@qoga.pl Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
- wszelkie okoliczności i dowody uzasadniające reklamację,

3. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca poinformuje w zależności od stwierdzanych wad czy przedmiotu reklamacji o dalszej procedurze związanej z rozpatrzeniem reklamacji.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
5. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci
6. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

§12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@qoga.pl bądź fax: +48 63 280 01 11. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania. Zwrot towaru, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłane jest na adres Sprzedawcy niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega – z zastrzeżeniem ust.4 -zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tym że Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem należności do czasu otrzymania potwierdzenia nadania zwrotnego towaru bądź otrzymania towaru z powrotem, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpiło wcześniej.
4. Sprzedawca w związku z odstąpieniem od umowy zwraca Nabywcy pierwotne koszty dostarczenia Towaru do Nabywcy w wysokości najtańszego oferowanego sposób dostarczenia Towaru (koszty stanowiące różnicę między najtańszą oferowaną formą dostawy, a kosztami związanymi z formą dostawy wybraną przez Nabywcę nie zostają zwracane). Nabywca ponosi nadto zawsze bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
5. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie może odstąpić, a w szczególności gdy Towar zamówiony przez Nabywcę, jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i za taką rzecz poczytuje się towar INDIVIDUAL.
7. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

§13. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3.
2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w ustępie poprzedzającym , po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.
4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w §14 ust. 5 Regulaminu.
5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
7. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez sąd właściwy dla sprzedawcy.
8. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

1. Załącznik nr. 1 pouczenie

2. Załącznik nr. 2 formularz odstąpienia od umowy

3. Załącznik nr. 3 formularz reklamacyjny

pOLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż ;
    1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ,,Administrator”) jest „Miranda” Spółka z o.o. z siedzibą w Turku, ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek , wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla  Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000135145, NIP 668-17-12-330, o kapitale zakładowym 8 824 200,00 PLN.
    2) Jako administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Damian Jaskuła  iod@miranda.pl ,
    4) Pani/Pana dane osobowe:
    a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane będą w celu zawarcia  i realizacji zawartej z Panią/Panem umowy lub realizacji zamówienia i wszelkich czynności je poprzedzających,
    b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.  
    c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane będą w celu wykonywania marketingu bezpośredniego.
    d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia na podstawie odrębnie udzielonej przez Państwa zgody – w przypadku jej udzielenia - będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych.  
    5) W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego możemy dokonywać profilowania Pani/Pana danych osobowych czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych osobowych służących docelowo opracowaniu przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań i otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.
    6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty, w tym w szczególności spółki z Grupy Kapitałowej LUBAWA, przedsiębiorcy Stanisława Litwina prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LITEX ZPH Stanisław Litwin, Świat Lnu Sp. z o.o., Eurobrands Sp. z o.o., Effect-System Sp. z o.o. Miranda 2 Sp. z o.o, Miranda 4 Sp. z o.o.,  Miranda 5 Sp. z o.o, MS Energy Sp. z o.o., oraz przez inne podmioty świadczące dla Administratora usługi min. dotyczące rozliczeń finansowych, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowania działań Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez Administratora z osobami trzecimi lub  Panią/Panem umowy.    
    7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.3
    8) niezależnie od postanowień pkt. 7 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.3  W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    9) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez administratora tj. 6 lat przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt.8.
    10) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
    11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.

PLIKI COOKIES

    1. Serwis korzysta z plików cookies.
    2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
    4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
        1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
        2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
        3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
    5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
    6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
    7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
    8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
    9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
    10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
    11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

zarządzanie plikami cookies


    1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
    2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
        1. Internet Explorer
        2. Chrome
        3. Safari
        4. Firefox
        5. Opera
        6. Android
        7. Safari (iOS)
        8. Windows Phone
        9. Blackberry