REGULAMIN NEWSLETTER QOGA

1. "MIRANDA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Turku przy ul. Jedwabniczej 1, 62-700 Turek, wpisana do rejestru przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000135145, kapitał zakładowy 8.824.200 PLN, NIP 668-171-23-30, REGON 311089769, zwana dalej "Usługodawcą", świadczy drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej, na zamówienie usługobiorców w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanych dalej "Usługobiorcami", nieodpłatną usługę, zwaną dalej "Usługą", wysyłania na adres elektroniczny listu elektronicznego w postaci biuletynu Usługodawcy, zwanego dalej „Newsletterem” .

2. Usługodawca będzie wysyłał Newsletter Usługobiorcom - na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem” - nie częściej niż jeden raz w tygodniu.

3. W celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:

a) połączenie z siecią Internet,

b) posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może On samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.

4. Aby zamówić Usługę Usługobiorca może:

1. Przekazać przedstawicielowi Usługodawcy pisemną zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych drogą elektroniczną.

2. Przekazać elektronicznie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy i w tym celu musi:

a) połączyć się w trybie on-line ze stroną Usługodawcy - http://www.qoga.pl

b) dokonać rejestracji w stworzonej przez Usługodawcę bazie Usługobiorców i w tym celu winien:

- wypełnić znajdujący się na stronie formularz zamówienia prenumeraty Newslettera, w szczególności zaś obowiązkowe pola tego formularza, niezbędne do realizacji Usługi, w tym koniecznie podać adres elektroniczny, na który ma być wysyłane.

- stosować się do „technicznych” poleceń zawartych na tej stronie,

- zaakceptować Regulamin,

c) Rejestracja w ww. bazie jest jednoznaczna z oświadczeniem Usługobiorcy o zapoznaniu z tekstem Regulaminu przed jej dokonaniem oraz zaakceptowaniu go w całości bez zastrzeżeń;

5. Usługobiorca, który prawidłowo złożył zamówienie oświadcza tym samym, że:

- posiada zdolność do czynności prawnych oraz że podany przez Niego w zamówieniu adres elektroniczny jest adresem, którym ma On prawo dysponować w zakresie wymaganym do realizacji usługi;

- wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera.

6. W przypadku, gdy Usługobiorca wypełniając formularz, o którym mowa w pkt 4 ust. 2 lit. b) Regulaminu lub w związku z jego pkt 4 ust. 1, poda dane osobowe, Usługodawca będzie przetwarzał je zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególności w niektórych przypadkach ww. formularz może zawierać pola, których wypełnienie umożliwi korzystanie Usługobiorcy z rabatów przy dokonywaniu zakupu określonych tamże produktów lub/i usług. Wypełniając ww. pola w takim zakresie, w jakim obejmują one dane osobowe, i wysyłając formularz Usługodawcy, Usługobiorca godzi się tym samym na przetwarzanie tych danych, w tym udostępnianie ich podmiotom współpracujących z Usługodawcą, dla celów identyfikacji Go jako podmiotu uprawnionego do określonego typu rabatów.

7. W każdym czasie Usługobiorca ma prawo zrezygnować z Usługi. W tym celu Usługobiorca powinien przesłać oświadczenie o rezygnacji z Usługi na adres e-mail Usługodawcy.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi. O zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi Usługodawca poinformuje jednak Usługobiorcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracji lub pisemnym oświadczeniu o którym mowa w Pkt 4 ust. 1. Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na otrzymanie takiej informacji od Usługodawcy.

9. W przypadku utraty przez Usługobiorcę prawa do dysponowania podanym w celu otrzymywania Newslettera adresem poczty elektronicznej w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi, jak również w przypadku zmiany adresu na inny, Usługobiorca jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę poprzez uruchomienie opisanej w pkt 7 Regulaminu procedury rezygnacji z Usługi. W przypadku zmiany adresu elektronicznego, o ile Usługobiorca będzie dalej zainteresowany otrzymywaniem Newslettera, powstanie po jego stronie konieczność ponownego zamówienia Usługi, stosownie do pkt 4 Regulaminu.

10. Po dotarciu przesłanego w sposób podany w pkt 7 Regulaminu oświadczenia o rezygnacji z Usługi, jak i po zaprzestaniu świadczenia usług z przyczyn określonych w pkt 8, Usługodawca usunie podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny ze swej bazy wysyłkowej. Usługodawca jednocześnie oświadcza, że będzie przestrzegał postanowień art. 19 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Reklamacje dot. Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny newsletter@qoga.pl . Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Usługobiorcy, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy, na co wyraża on zgodę.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).

13. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail’i, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

14. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

15. Usługodawca ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem iż zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie oświadczy On w trybie określonym w pkt 7 o swej rezygnacji z Usługi.

16. Zmieniony Regulamin w żadnym razie nie może pozbawić Usługobiorcy prawa opisanego w pkt 7. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie http://www.qoga.pl oraz za pośrednictwem Newslettera - i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą, z zastrzeżeniem pkt 15 Regulaminu. Usługobiorca powiadamiany jest każdorazowo o zmianie Regulaminu e-mailem zawierającym zmiany Regulaminu oraz jego tekst jednolity.

17. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2015 r.