Odoo CMS - a big picture

REGULAMIN KONKURSU

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Miranda Spółka z o.o. (dalej ,,Organizator”) z siedzibą w Turku (62-700), przy ul. Jedwabniczej 1, wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000135145, Regon 311089769, NIP 668-17-12-330, o kapitale zakładowym 8 824 200 zł.
2. Udział w konkursie jest możliwy za pośrednictwem strony Organizatora (dalej „Fun page”) w ramach portalu społecznościowego Facebook (dalej „Serwis Facebook”) znajdującej się pod linkiem: www.facebook.com/QogaBags
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani z nim związany.
4. Przystąpienie do konkursu oznacza pełne zwolnienie Serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
5. Konkurs będzie trwał od godz 8:00 w dniu 15.09.2015r do godz 8:00 w dniu 28.09.2015r
6. Przedmiotem konkursu jest: udział w głosowaniu na najpopularniejszy wzór toreb URBAN (dalej URBAN), prezentowanych na stronie sklepu internetowego QOGA – www.qoga.pl.
7. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników, politykę prywatności konkursu, a także sposób zgłaszania uwag związanych z konkursem.
8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

2. UDZIAŁ W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i ograniczony w czasie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych.
3. Udział mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie, które zapoznały się z regulaminem konkursu i akceptują w całości jego postanowienia oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacja jego treści następuje poprzez zaakceptowanie oświadczeń znajdujących się w Serwisie Facebook na stronie Organizatora.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych.
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest jednoczesne spełnienie następujących kryteriów:

a) polubienie Fun page’a, w trakcie trwania konkursu i nieodwołanie tego polubienia co najmniej do 3 miesięcy od daty publikacji,
b) udostępnienie w trakcie trwania konkursu na tablicy Uczestnika, w ramach Serwisu Facebook,  postu o Konkursie opublikowanego na Fun page Organizatora i jego nieusunięcie co najmniej do 3 miesięcy od daty publikacji,
c) zamieszczenie w komentarzu, pod ww. postem w trakcie trwania konkursu, nazwy jednego z jedenastu wzorów toreb URBAN - która będzie jednocześnie oddanym głosem Uczestnika, prezentowanych na stronie sklepu internetowego QOGA – www.qoga.pl., który Uczestnik uważa za najlepszy oraz nie usunięcie komentarza co najmniej do 3 miesięcy od daty publikacji. Wskazanie odpowiedniej nazwy, zgodnie z powyższymi zasadami, będzie traktowane jako oddanie głosu.

3.ZASADY UCZESTNICTWA, WYTYPOWANIE ZWYCIĘZCÓW

1. Z komentarzy o których mowa w Rozdziale 2 ust. 3, po podliczeniu głosów, sporządzona zostanie lista najpopularniejszych nazw URBAN. Na jej podstawie, w odniesieniu do trzech nazw które uzyskają największą liczbę głosów, zostaną utworzone osobne listy Uczestników, którzy oddali głos na poszczególne wzory URBAN..
2. Spośród Uczestników zgrupowanych w listach o których mowa powyżej, którzy wypełnili wszystkie kryteria przewidziane w Regulaminie, w drodze losowania wyłonione zostaną trzy osoby, które otrzymają nagrody opisane w Rozdziale 4.
3. Zwycięzcy zostaną zawiadomieni o wygranej poprzez informację, która pojawi się na profilu Organizatora w Serwisie Facebook, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
4. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, na każdym jego etapie, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.
5. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano łącznie dziewięć nagród w postaci toreb URBAN z każdego z trzech wyłonionych najpopularniejszych URBANÓW.
2. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez zwycięzcę danych: imienia, nazwiska, adresu, na który ma zostać wysłana nagroda, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej. Dane te zwycięzca jest zobowiązany podać w terminie 3 dni od momentu opublikowania informacji o wygranej.
3. Nagrody, na koszt Organizatora, zostaną wysłane zwycięzcom za pośrednictwem kuriera w terminie nie przekraczającym 3 dni od daty otrzymania powyższych danych

5.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu powinny zostać wysłane w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@qoga.pl
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości elektronicznej z reklamacją.
3. W treści wiadomości elektronicznej z reklamacją uczestnik zobowiązany jest wskazać, przyczyny reklamacji wraz z dowodami na istnienie nieprawidłowości w przeprowadzeniu konkursu.
4. Otrzymanie wiadomości elektronicznej z reklamacją zostanie potwierdzone przez Organizatora wiadomością zwrotną przesłaną na adres poczty elektronicznej, z której została wysłana reklamacja.
5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagrody, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagrody, opublikowaniem imion, nazwisk, wizerunku, zdjęć i informacji o zwycięzcach konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie również prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników w celach statystycznych i marketingowych.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłości, przy niezmienionych celach przetwarzania. Dane te przeznaczone są wyłącznie dla Organizatora, względnie upoważnionych przez niego podmiotów.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaakceptowanie oświadczenia znajdującego się w Serwisie Facebook na stronie Organizatora.
5. Administratorem bazy danych zawierającej dane osobowe uczestników, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Organizator.
6. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego uczestnika z udziału w konkursie, niezależnie od etapu konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów nagród.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie lub może być podstawą nie wydania nagrody.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, wizerunku, zdjęć i informacji o zwycięzcach Konkursu, bez ograniczeń co do miejsca i czasu.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.